Regulamin

Regulamin

Regulamin

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Serwis semcamp.university, (zwany dalej “Serwisem”), łącznie ze wszystkimi ulepszeniami i aktualizacjami (“Aktualizacje”), jak również wszystkie elementy w nich zawarte, w tym baza szkoleń, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności intelektualnej WitBee sp. z o.o. lub jej licencjodawcom i podlegają ochronie prawnej.
 2. Właścicielem oraz Administratorem Serwisu jest WitBee sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ordynacka 9/33, 00-464 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000623475, NIP 5252662720 zwana dalej “Witbee”.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Witbee usług drogą elektroniczną, zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Stron związane z korzystaniem z Serwisu.
 4. Użytkownik poprzez fakt przystąpienia do korzystania z Serwisu, oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia wraz z ewentualnie wprowadzonymi zmianami lub modyfikacjami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu będzie powodować skutki wynikające z jego treści oraz obowiązujących przepisów prawa.

 

 • 2 Definicje
 1. Serwis

Serwis internetowy dostępny pod adresem semcamp.university wraz z całym systemem teleinformatycznym stworzonym przez Witbee, zapewniającym przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z witryny internetowej semcamp.university.

 1. Użytkownik

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób, choćby incydentalnie, korzysta z Serwisu.

 1. Administrator

Witbee a także każda inna osoba, działająca w imieniu Witbee, upoważniona do podejmowania czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 1. Usługi

Usługi świadczone przez Witbee na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności usługi polegające na  przekazaniu Użytkownikom informacji na temat działalności prowadzonej przez Witbee, takiej jak organizowane wydarzenia, szkolenia i seminaria. .

 1. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Witbee stanowiąca integralną część Regulaminu.

 

 • 3 Zasady funkcjonowania serwisu
 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, podłączonego do Internetu.
 2. Serwis dostępny jest pod adresem http://semcamp.university/.
 3. Wykorzystywanie niektórych z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, może wiązać się z wymogiem podania przez Użytkownika adresu e-mail, na który przesłane zostaną informacje o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Witbee. Zebrane w ten sposób adresy e-mail nie stanowią zbioru danych w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Adres e-mail użytkownika nie będzie wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wskazany w formularzu. Nie będzie również przekazywany podmiotom zewnętrznym
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną. Aby tego dokonać, Użytkownik powinien skorzystać z odpowiedniego linku w otrzymanej od Administratora wiadomości lub wysłać wiadomość na adres hello@semcamp.university.
 5. Użytkownik może zgłaszać swoje uwagi i sugestie na temat działania serwisu pod adresem hello@semcamp.university.
 6. Administrator dołoży starań, aby udostępniane przez niego w ramach Serwisu informacje były aktualne, tzn. by były aktualizowane w miarę potrzeb i możliwości.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 8. a) dokonywania w każdym czasie zmian informacji udostępnionych w ramach Serwisu, ich uzupełniania oraz usuwania;
 9. b) przerw w świadczeniu Usług, w tym w działaniu Serwisu spowodowanych pracami nad uaktualnianiem, konserwacją lub zmianami w oprogramowaniu Serwisu. W miarę możliwości przerwy te będą się odbywały w porze nocnej.
 10. c) dokonywania niezapowiedzianych, nieograniczonych w czasie, przerw technicznych w świadczeniu Usług, bez konieczności powiadomienia o tym Użytkowników, w przypadku zajścia awarii lub błędu systemu w celu doprowadzenia Serwisu do prawidłowego funkcjonowania;
 11. d) nie dokonywania zmian w Serwisie zaproponowanych przez Użytkownika;
 12. Administrator zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu.

 

 • 4 Prawa i obowiązki Użytkowników
 1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na warunkach określonych przepisami prawa.
 2. Użytkownikowi nie wolno dokonywać czynności w jakikolwiek sposób ograniczających prawa własności intelektualnej przysługujące Administratorowi. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji wygenerowanych przez Serwis w celach innych niż informacyjne.
 3. Wykorzystanie do innych celów niż określone w punkcie 2 może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego zezwolenia ze strony Administratora i w ramach przeznaczenia przez niego określonego. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się z kontaktować z Administratorem pod adresem hello@semcamp.university.
 4. Użytkownik niniejszym akceptuje, że w trakcie korzystania z Serwisu pobierane są niektóre dane o jego przeglądarce i systemie operacyjnym, szczegółowo określone w Polityce Prywatności.
 5. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny by zgłaszane na adres hello@semcamp.university i powinny zawierać imię i nazwisko oraz zwrotny adres e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania.

 

 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą udostępniane Użytkownikom pod adresem semcamp.university/regulamin.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili jego publikacji w sposób określony powyżej. Użytkownik akceptuje i potwierdza, że wyraźna akceptacja Regulaminu lub dalsze korzystanie z Serwisu po dniu publikacji uaktualnionego Regulaminu stanowi również wyrażenie zgody na jego zmienioną treść.
 3. Wszelkie informacje, uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem należy kierować na adres: hello@semcamp.university.
 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności Użytkowników zawarte są w osobnej sekcji “Polityka Prywatności”.

 

Polityka Prywatności

 1. Witbee, wydawca serwisu internetowego semcamp.university (zwanego dalej Serwisem) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu. Gromadzone przez Serwis dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Witbee nie zabiega o identyfikację Użytkowników Serwisu. Żadne dane Użytkowników nie są przekazywane jakiejkolwiek trzeciej stronie.
 2. Zgodnie z ogólnie przyjętymi praktykami, Witbee gromadzi informacje o użytkownikach w następujący sposób:
 1. a) Poprzez dobrowolne wprowadzone w formularzach informacje,
 2. b) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie,
 3. c) Poprzez gromadzenie logów serwera przez operatora hostingowego.
 4. Dane zbierane przez Serwis za pomocą formularzy nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, przede wszystkim w celu przesłania informacji na wskazany przez użytkownika adres e-mail.
 5. Serwis korzysta z plików cookies. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 6. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 2. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 1. Użytkownik może samodzielnie dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić jej przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 2. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 3. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 4. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 5. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 1. czas nadejścia zapytania,
 2. czas wysłania odpowiedzi,
 3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 6. informacje o przeglądarce użytkownika,
 7. Informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony i wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 1. Witbee może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

Powiadomienia o warsztatach

Chcesz otrzymywać powiadomienia o najnowszych terminach i nowych tematach warsztatów?

Zostaw nam swój adres E-mail

Dziękujemy za kontakt. Wkrótce otrzymasz informacje o nowych terminach warsztatów.