SEMcamp University

Regulamin

Regulamin określa zasady funkcjonowania Strony internetowej https://semcamp.university/, zasady świadczenia Usług Elektronicznych, w tym zasady rejestracji i uczestnictwa w warsztatach z marketingu internetowego organizowanych przez Usługodawcę oraz prawa i obowiązki Użytkowników z nimi związane. Użytkownik, który korzysta ze Strony Internetowej i Usług Elektronicznych oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

SPIS TREŚCI:
1.Postanowienia ogólne,
2.Usługi Elektroniczne – Newsletter,
3.Usługi Elektroniczne – rejestracja na Warsztaty,
4.Opłaty,
5.Rejestracja Uczestników warsztatów, zmiana Uczestnika, rezygnacja z Warsztatów,
6.Zmiana terminu lub miejsca Warsztatów, odwołanie Warsztatów,
7. Ochrona własności intelektualnej,
8.Przetwarzanie danych osobowych – Usługi elektroniczne,
9.Zasady funkcjonowania Strony internetowej,
10.Postępowanie reklamacyjne,
11.Postanowienia końcowe


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.1 Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym https://semcamp.university/ prowadzona jest przez spółkę Szkoła Marketing Masters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, REGON: 369274958, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych.
1.2 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
1.3 Strona internetowa oraz Usługi Elektroniczne nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia, w związku z czym prosimy, aby takie osoby nie korzystały ze Strony i nie przekazywały swoich danych osobowych za pośrednictwem Strony.
14. Definicje:
1.4.1 Strona internetowa – https://semcamp.university/
1.4.2Polityka Prywatności – regulamin określający zasady przetwarzania danych osobowych stanowiący integralną część Regulaminu, dostępny na stronie internetowej https://semcamp.university/
1.4.3 Usługodawca - spółka Szkoła Marketing Masters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, REGON: 369274958, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych.
1.4.4 Usługobiorca – Użytkownik tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
1.4.5 Klient - Usługobiorca, który dokonał rejestracji uczestnictwa w Warsztatach
1.4.6 Usługa Elektroniczna - usługa świadczona drogą elektroniczną przez 1.4.7 Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony internetowej, w szczególności usługa polegająca na rejestracji na Warsztaty czy Newsletter.
Użytkownik – osoba, która korzysta ze Strony internetowej.
1.4.8 Uczestnik warsztatów – Klient lub wskazana przez Klienta osoba upoważniona przez niego do uczestnictwa w Warsztatach
1.4.9 Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub wiadomości SMS, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej lub numer telefonu cyklicznych treści obejmujących informacje marketingowe dotyczące działalności Usługodawcy, w tym informacje o organizowanych szkoleniach, kursach i aktualnych promocjach.
1.4.10 Warsztaty – szkolenia z zakresu marketingu internetowego organizowane przez Usługodawcę.
1.4.11 Opłata – cena za uczestnictwo w Warsztatach jednego Uczestnika warsztatów; cennik opłat dostępny jest na Stronie internetowej; cennik opłat stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.


2.USŁUGI ELEKTRONICZNE – NEWSLETTER


2.1 Strona internetowa umożliwia korzystanie z następującej usługi: Newsletter.
2.2 Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie następujących kroków: kliknięcie pola „Zapisz się” dostępnego na Stronie internetowej, kierującego Użytkownika do formularza zapisu na Newsletter, podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na który ma być przesyłany Newsletter, zaznaczenie checkboxów stanowiących zgodę na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności, kliknięcie pola „Zapisz się” potwierdzającego zapis na Newsletter.
2.3 Kliknięcie pola „Zapisz się” po wypełnieniu formularza zapisu na Newsletter jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter.
2.4 Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać́ ich aktualizacji.
2.5 Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne.
2.6 Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.
2.7 Usługodawca zastrzega możliwość przerwania świadczenia usługi w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.
2.8 Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w następujący sposób:
2.8.1 Poprzez klikniecie linku umożliwiającego rezygnację z Newslettera zamieszczonego w stopce każdej wiadomości Newslettera przesyłanej na podany adres poczty elektronicznej.
2.8.2 Poprzez wypowiedzenie umowy, bez konieczności wskazywania przyczyny, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt” lub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa.


3. USŁUGI ELEKTRONICZNE – REJESTRACJA NA WARSZTATY


3.1 Na Stronie internetowej dostępna jest aktualna lista planowanych Warsztatów uwzględniająca przedmiot Warsztatów, Opłaty, termin i miejsce ich przeprowadzenia.
3.2 Rozpoczęcie procesu rejestracji na Warsztaty następuje poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj się”.
3.3 W celu rejestracji na Warsztaty wymagane jest podanie następujących danych Użytkownika: imię, nazwisko, email, numer telefonu kontaktowego, adres zamieszkania, nazwa i adres firmy, NIP.
3.4 Użytkownik podczas rejestracji określa liczbę Uczestników warsztatów.
3.5 Warunkiem rejestracji na warsztaty jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności,
3.6 Rejestracja na Warsztaty następuje po naciśnięciu przycisku „zapłać teraz” lub „zarejestruj i zapłać później”.
3.7 W przypadku wyboru opcji „zapłać teraz” Klient zostanie przekierowany na stronę zewnętrznej instytucji płatniczej, za pośrednictwem której może uiścić Opłatę.
3.8 W przypadku wyboru opcji „zarejestruj i zapłać później”, na podanego podczas rejestracji emaila zostanie przesłany link do płatności, którą można zrealizować w późniejszym terminie.
3.9 Warunkiem zawarcia umowy z Klientem o przeprowadzenie Warsztatów oraz warunkiem nabycia prawa uczestnictwa w Warsztatach przez Uczestników lub Klienta jest uprzednie uiszczenie przez Klienta Opłaty.
3.10 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Uczestników za szkody spowodowane brakiem uiszczenia Opłaty przez Klienta, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody Uczestników spowodowane z winy Klienta.


4. OPŁATY


4.1 Po dokonaniu rejestracji na Warsztaty, Klient zobowiązany jest do uiszczenia Opłaty na rzecz Usługodawcy, najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem Warsztatów.
4.2 Za dzień uiszczenia Opłaty uznaje się dzień zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
4.3 Rejestracja na warsztaty bez jednoczesnego uiszczenia Opłaty nie daje gwarancji uczestnictwa w Warsztatach.
4.4 Aktualne ceny uczestnictwa w Warsztatach dostępne są na Stronie internetowej.
4.5 Usługodawca pozostawia sobie prawo do udzielania rabatów. Informacje o aktualnych rabatach dostępne są na Stronie internetowej.


5. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW
WARSZTATÓW, ZMIANA UCZESTNIKA, REZYGNACJA Z WARSZTATÓW


5.1 Po uiszczeniu Opłaty, na podany przez Klienta email zostanie wysłana wiadomość umożliwiająca rejestrację
5.2 Uczestników Warsztatów. Klient zobowiązuje się do wskazania Usługodawcy imienia i nazwiska, email oraz numeru telefonu Uczestników, których upoważnia do udziału w Warsztatach. W takim przypadku wymagana jest umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Uczestnik otrzyma drogą email dostęp do elektronicznej platformy edukacyjnej zawierającej materiały szkoleniowe na Warsztaty wyłącznie po uiszczeniu przez Klienta Opłaty.
5.3 W przypadku chęci zmiany Uczestnika lub rezygnacji z Warsztatów przez Klienta lub Uczestnika, prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z Usługodawcą.
5.4 Brak udziału Uczestnika w Warsztatach nie stanowi podstawy do żądania zwrotu Opłaty.


6. ZMIANA TERMINU LUB MIEJSCA WARSZTATÓW, ODWOŁANIE WARSZTATÓW

6.1 W przypadku rejestracji zbyt małej liczby Uczestników, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu Warsztatów.
6.2 W przypadku odwołania Warsztatów Opłaty wniesione przez Klientów podlegają zwrotowi.
6.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca przeprowadzenia Warsztatów.


7. OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


7.1 Wszelkie materiały szkoleniowe udostępnione przez Usługodawcę Klientom lub Uczestnikom warsztatów, jak również Strona internetowa łącznie ze wszystkimi ulepszeniami i aktualizacjami, w tym baza Warsztatów, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności intelektualnej Usługodawcy lub jej licencjodawców i podlegają ochronie prawnej. Ich powielanie lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Usługodawcy, jest zabronione.


8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – USŁUGI ELEKTRONICZNE


8.1 Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczeniem Usług Elektronicznej jest spółka Szkoła Marketing Masters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, REGON: 369274958, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
8.2 Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w sposób opisany w Polityce Prywatności w celu realizacji umowy – Usługi Elektronicznej. Wszelkie prawa Usługobiorcy związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych określa Polityka Prywatności.
8.3 Jeżeli w związku z korzystaniem ze Strony internetowej lub Usług Elektronicznych podasz nam dane osobowe swoich pracowników, podwykonawców lub innych osób trzecich, Usługodawca stanie się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe w rozumieniu RODO.


9.ZASADY FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ:


9.1 Strona internetowa oraz jej zawartość stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Usługodawcy lub jego licencjodawców i podlegają ochronie prawnej.
9.2 Wymogi techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy: komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, a w przypadku wiadomości SMS smartfon z dostępem do Internetu, umożliwiający odczytywanie wiadomości SMS.
9.3 Wykorzystywanie niektórych funkcjonalności Strony internetowej może wiązać się z wymogiem podania przez Użytkownika jego danych osobowych np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
9.4 Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej oraz Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Użytkowników oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony internetowej lub Usług Elektronicznych.
9.5 Użytkownikowi nie wolno dokonywać czynności w jakikolwiek sposób ograniczających prawa własności intelektualnej przysługujące Usługodawcy. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji wygenerowanych przez Stronę internetową w celach innych niż informacyjne.
9.6 Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
9.7 Usługodawca zastrzega sobie prawo do: (1) dokonywania w każdym czasie zmian informacji udostępnionych w ramach Strony internetowej, ich uzupełniania oraz usuwania; (2) przerw w świadczeniu Usług Elektronicznych, w tym spowodowanych awarią, błędami systemu, pracami nad uaktualnieniem, konserwacją lub zmianami w oprogramowaniu Strony internatowej; (3) zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych.


10.POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


10.1 Reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony internetowej oraz Usług Elektronicznych można składać Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w zakładce „Kontakt” lub też pisemnie na adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa.
10.2 Usługodawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie na adres wskazany przez Użytkownika.


11.POSTANOWIENIA KOŃCOWE


11.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Strony internetowej.
11.2 Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili jego publikacji w sposób określony powyżej. Dalsze korzystanie z Serwisu po dniu publikacji aktualnego Regulaminu stanowi wyrażenie zgody na jego zmienioną treść. W przypadku braku zgody, Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania ze Strony i Usług Elektronicznych.
11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.