SEMcamp University

Regulamin


Postanowienia ogólne


Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do uczestników warsztatów organizowanych w ramach semcamp.university („Warsztaty”). Organizatorem Warsztatów jest Szkoła Marketing Masters Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33 lok. 13, 00-029 Warszawa, KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy KRS, zwaną dalej „Szkołą”,

Aktualny i szczegółowy wykaz Warsztatów i ich cennik dostępny jest w serwisie semcamp.university („Serwis”), w zakładce „Warsztaty”. Wykaz Warsztatów i ich cennik stanowi ofertę Szkoły.


Zgłoszenie udziału


Warsztaty odbywają się w ustalonym przez Szkołę miejscu i czasie.
Aby wziąć udział w Warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie, zaznaczając pola oznaczone jako obowiązkowe. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
Po zakończeniu rejestracji, Szkoła wysyła drogą elektroniczną informację będącą potwierdzeniem udziału w Warsztatach.
Wynagrodzenie za Warsztaty płatne jest z góry. Wpłata musi być uiszczona przed rozpoczęciem się warsztatów. Wpłata stanowi potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Brak wpłaty wynagrodzenia w podanym terminie oznacza, że zgłaszający rezygnuje z udziału w Warsztatach.
Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.
Materiały udostępniane będą tylko osobom które zapłaciły za warsztaty.
Zwrot zapłaconego wynagrodzenia za Warsztaty możliwy jest na 14 dni przed terminem Warsztatów. Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w Warsztatach opłaconych po określonym wyżej terminie, nie otrzymuje zwrotu pieniędzy ani gwarancji udziału w Warsztatach w innym terminie. Istnieje wówczas możliwość znalezienia innej osoby na swoje miejsce. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres email: hello@semcamp.university. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Szkoła.


Płatności


Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. System szybkich i bezpiecznych płatności za pomocą transferów bankowym oraz płatności kartą.

Obsługujemy karty płatnicze takie jak:
Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji

Reklamacje


Reklamacja dotycząca między innymi sposobu działania Serwisu, zapisu na Warsztaty czy przebiegu Warsztatów, może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Szkoła niezwłocznie zawiadomi zgłaszającego.
Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres Szkoły lub na adres e-mail: hello@semcamp.university.
W przypadku złożenia reklamacji, Szkoła jest zobowiązana potwierdzić jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie na adres e-mail zgłaszającego oraz rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Szkoła zawiadamia zgłaszającego drogą elektroniczną poprzez adres e-mail zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.

W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.


Postanowienia końcowe


Koszt dojazdu na Warsztaty uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Szkoła zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Warsztatów. Szkoła będzie kontaktować się wówczas z każdym z uczestników Warsztatów, co do sposobu rozliczenia z nimi zapłaconego wynagrodzenia (zwrotu wynagrodzenia lub zapisania uczestników na Warsztaty w innym terminie).
Podczas Warsztatów Szkoła może przeprowadzać sesje fotograficzne i nagrywać wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych.


Szkoła zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy o przeprowadzenie Warsztatów bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (otrzymania wynagrodzenia). W takim przypadku Szkoła zwraca Uczestnikowi wpłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Szkoła może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o przeprowadzenie Warsztatów ze skutkiem natychmiastowym bez podania przyczyny. W takim przypadku Szkoła zwraca Uczestnikowi wpłacone wynagrodzenie w terminie 3 dni od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.