Regulamin

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie do uczestników warsztatów organizowanych w ramach semcamp.university („Warsztaty”). Organizatorem Warsztatów jest WITBEE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000623475 („WITBEE”).

Aktualny i szczegółowy wykaz Warsztatów i ich cennik dostępny jest w serwisie www.semcamp.com.pl („Serwis”), w zakładce „Warsztaty”. Wykaz Warsztatów i ich cennik stanowi ofertę WITBEE.

2. Zgłoszenie udziału

 1. Warsztaty odbywają się w ustalonym przez WITBEE miejscu i czasie.
 2. Aby wziąć udział w Warsztatach należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Serwisie, zaznaczając pola oznaczone jako obowiązkowe. Uczestnik zobowiązuje się do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza rejestracyjnego.
 3. Po zakończeniu rejestracji, WITBEE wysyła drogą elektroniczną informację będącą potwierdzeniem udziału w Warsztatach.
 4. Wynagrodzenie za Warsztaty płatne jest z góry. Wpłata musi być uiszczona przed rozpoczęciem się warsztatów. Wpłata stanowi potwierdzenie uczestnictwa w Warsztatach oraz oznacza akceptację niniejszego regulaminu. Brak wpłaty wynagrodzenia w podanym terminie oznacza, że zgłaszający rezygnuje z udziału w Warsztatach.
 5. Liczba miejsc na Warsztatach jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność wpłat.
 6. Materiały udostępniane będą tylko osobom które zapłaciły za warsztaty.
 7. Zwrot zapłaconego wynagrodzenia za Warsztaty możliwy jest na 14 dni przed terminem Warsztatów. Jeśli Uczestnik rezygnuje z udziału w Warsztatach opłaconych po określonym wyżej terminie, nie otrzymuje zwrotu pieniędzy ani gwarancji udziału w Warsztatach w innym terminie. Istnieje wówczas możliwość znalezienia innej osoby na swoje miejsce. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać na adres email: […]. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony WITBEE.

3. Reklamacje

 1. Reklamacja dotycząca między innymi sposobu działania Serwisu, zapisu na Warsztaty czy przebiegu Warsztatów, może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym WITBEE niezwłocznie zawiadomi zgłaszającego.
 2. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres WITBEE lub na adres e-mail: hello@semcamp.university.
 3. W przypadku złożenia reklamacji, WITBEE jest zobowiązany potwierdzić jej przyjęcie drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie na adres e-mail zgłaszającego oraz rozpatrzyć złożoną reklamację w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji WITBEE zawiadamia zgłaszającego drogą elektroniczną poprzez adres e-mail zgłaszającego, przesyłając informację wraz z uzasadnieniem.

4. Postanowienia końcowe

 1. Koszt dojazdu na Warsztaty uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
 2. WITBEE zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania lub przełożenia Warsztatów. WITBEE będzie kontaktować się wówczas z każdym z uczestników Warsztatów, co do sposobu rozliczenia z nimi zapłaconego wynagrodzenia (zwrotu wynagrodzenia lub zapisania uczestników na Warsztaty w innym terminie).
 3. Podczas Warsztatów WITBEE może przeprowadzać sesje fotograficzne i nagrywać wideo. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie wizerunku każdego z uczestników w materiałach informacyjnych i promocyjnych.